Zlaté Moravce a ich rozpočet: V tomto roku budú hospodáriť s 11,4 milióna eur

Mesto Zlaté Moravce bude v tomto roku hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom na úrovni 11,4 milióna eur. Rozhodli o tom mestskí poslanci, ktorí schválili mestský rozpočet.

Ilustračný obrázok k článku Zlaté Moravce a ich rozpočet: V tomto roku budú hospodáriť s 11,4 milióna eur
Zdroj: TASR

Na bežných príjmoch vo výške takmer 8 miliónov eur sa 62,7 percentami podieľajú daňové príjmy, ktoré vychádzajú najmä z predpokladu výnosu dane z príjmov fyzických osôb, ktoré mesto získava prostredníctvom štátu. Medzi ďalšie hlavné vlastné príjmy patrí daň z nehnuteľností, poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad. Nedaňové príjmy predstavujú 15,6 % z príjmov bežného rozpočtu, príjmy z transferov predstavujú 21,7% z príjmov bežného rozpočtu.

Kapitálové príjmy vo výške takmer 1,25 milióna eur sú rozpočtované na základe schváleného nenávratného finančného príspevku z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Financie sú určené na projekt Zvýšenie energetickej hospodárnosti a skvalitnenie vzdelávania detí v MŠ Kalinčiakova Zlaté Moravce a na spolufinancovanie realizácie stavby Okružná križovatka pri mestskom úrade. Úverové zdroje a nenávratný finančný príspevok z Ministerstva dopravy a výstavby SR budú smerovať na financovanie obstarania 32 nájomných bytov v bytovom dome na Ul. 1. mája. Príjmové finančné operácie vo výške necelých 2,2 milióna eur sú rozpočtované z použitia fondov mesta a z nedočerpaných prijatých úverov.

Bežné výdavky sú rozpočtované vo výške 7,6 milióna eur na nevyhnutné výdavky všetkých správcov rozpočtových kapitol. Kapitálové výdavky vo výške 3,2 milióna eur sú rozpočtované na financovanie investícií. K nim patrí obstaranie 32 nájomných bytov v bytovom dome na Ul. 1. mája, uzatvorenie skládky komunálneho odpadu – 1. časť prvej etapy, výstavba druhej kazety skládky komunálneho odpadu, spolufinancovanie okružnej križovatky pri mestskom úrade, financovanie projektu

Zvýšenie energetickej hospodárnosti a skvalitnenie vzdelávania detí v MŠ Kalinčiakova, Zlaté Moravce, rozšírenie cintorína, rekonštrukcie miestnych komunikácií, vybudovanie športového areálu pri ZŠ Mojmírova, vypracovanie konceptu, návrhu a čistopisu Územného plánu mesta, ako aj iných investícií menšieho rozsahu. Výdavkové finančné operácie vo výške 544 000 eur sú rozpočtované na splácanie istín z bankových úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí.

Zdroj: TASR

Odporúčame