Termín podania priznania k dani z nehnuteľností: Pozor, aby ste to neprešvihli!

Mesiac január je každý rok spätý aj s termínom podávania daňových priznaní k miestnym daniam. Tu si treba dať pozor, za premeškanie termínu hrozí pokuta!

Ilustračný obrázok k článku Termín podania priznania k dani z nehnuteľností: Pozor, aby ste to neprešvihli!
Zdroj: TASR

Ako upozorňuje mesto Zlaté Moravce, na vyrubovanie dane z nehnuteľnosti pre rok 2018 je rozhodujúci stav k 1. januáru 2018. „V praxi to znamená, že ak fyzická alebo právnická osoba nadobudla nehnuteľnosť, resp. došlo k zmene stavu vlastníctva počas roka 2017, je potrebné uvedené skutočnosti priznať, a to podaním priznania k dani z nehnuteľností, resp. čiastkového priznania k dani z nehnuteľností v termíne do 31. 01. 2018,“ upozorňuje Oddelenie miestnych daní a vymáhania pohľadávok z radnice.

To ďalej informuje, že ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením alebo dedením, je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.

Pri dodržaní termínov si treba dať pozor. Za nepredloženie daňového priznania sa totiž ukladá pokuta. Ide o správny delikt, ktorého sa podľa zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní v znení neskorších predpisov dopustí ten, kto nepodá daňové priznanie v ustanovenej lehote na podanie daňového priznania.

Výška pokuty je rozdielna v závislosti od druhu porušenej povinnosti. „Obec ako správca dane, uloží pokutu najviac do výšky vyrubenej dane alebo poplatku, nie menej ako 5 eur. Samotné uloženie pokuty neznamená, že zanikajú povinnosti, za porušenie ktorých bola pokuta uložená,“ upozorňujú úradníci zo zlatomoraveckého mestského úradu. Všetky potrebné tlačidlá k miestnym daniam nájdete online na webe mesta Zlaté Moravce.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame