Správy Samospráva

Rozpočet mesta Zlaté Moravce: Hospodáriť sa tento rok bude s 12 miliónmi eur

Mesto Zlaté Moravce bude v tomto roku hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom na úrovni 12 084 360 eur. Rozhodli o tom mestskí poslanci, ktorí schválili mestský rozpočet.

Ilustračný obrázok k článku Rozpočet mesta Zlaté Moravce: Hospodáriť sa tento rok bude s 12 miliónmi eur
Zdroj: TASR

Na bežných príjmoch vo výške 9 285 668 eur sa 63,7 percentami podieľajú daňové príjmy, ktoré vychádzajú najmä z predpokladu výnosu dane z príjmov fyzických osôb, ktoré mesto získava prostredníctvom štátu. Medzi ďalšie hlavné vlastné príjmy patrí daň z nehnuteľností, poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad. Nedaňové príjmy predstavujú 14,37 % z príjmov bežného rozpočtu, príjmy z transferov predstavujú 21,91% z príjmov bežného rozpočtu.

Kapitálové príjmy vo výške 96 155 eur sú rozpočtované na základe schválenej dotácie z Úradu vlády SR na financovanie projektu „Podpora rozvoja športu na rok 2018“ a kapitálového príjmu z predaja hnuteľného majetku a z predaja pozemkov.

Príjmové finančné operácie vo výške 2 702 537 eur sú rozpočtované z použitia fondov mesta, z prijatých a plánovaných úverov, ako aj zo zostatku prostriedkov z predchádzajú­ceho roka.

Bežné výdavky sú rozpočtované vo výške 8 927 280 eur na zabezpečenie samosprávnych činností mesta, vrátane príspevkov pre príspevkové organizácie, dotácie pre rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, výdavky na školské zariadenia bez právnej subjektivity (materské školy a školské jedálne pri MŠ) transfer cirkvi pre školský klub detí a školskú jedáleň pri ZŠ Don Bosca, transfer cirkevnej a súkromným materským školám, dotácie pre občianske združenia, výdavky na sociálne služby v Zariadení opatrovateľskej starostlivosti, Opatrovateľskej služby a na prevádzku Denného centra.

Kapitálové výdavky sú rozpočtové vo výške 2 601 375 eur na financovanie týchto investícií: rekonštrukcie a stavebných úprav miestnych komunikácií, projektu „Zvýšenie energetickej hospodárnosti a skvalitnenie vzdelávania detí v MŠ Kalinčiakova, Zlaté Moravce“, projektu „Zníženie energetickej náročnosti budovy mestského úradu Zlaté Moravce“ projektu „Zateplenie obvodových konštrukcií a rekonštrukcia budovy ZUŠ Zlaté Moravce“, projektu „Komunitné centrum v meste Zlaté Moravce“, projektu „Vybavenie učební pre ZŠ Mojmírova 2, Zlaté Moravce“, projektu „Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v meste Zlaté Moravce“, uzatvorenie skládky odpadov prvej etapy a uzatvorenie starej skládky, rekonštrukcie a modernizácie tržnice na Ul. Sama Chalúpku,ako aj iných investícií menšieho rozsahu.

Výdavkové finančné operácie vo výške 555 705 eur sú rozpočtované najmä na splácanie istín z bankových úverov a návratných finančných výpomocí.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie