Ilustračný obrázok k článku Poslancov čaká zasadnutie zastupiteľstva: TENTO program príde na pretras
Zdroj: Mesto Zlaté Moravce

Poslancov čaká zasadnutie zastupiteľstva: TENTO program príde na pretras

Mestskí poslanci Zlatých Moraviec sa stretnú na ďalšom rokovaní zastupiteľstva. Pozrite si tie najdôležitejšie body, ktoré na nich čakajú.

Samospráva
Samospráva

Poslancov čaká zasadnutie zastupiteľstva: TENTO program príde na pretras

Mestskí poslanci Zlatých Moraviec sa stretnú na ďalšom rokovaní zastupiteľstva. Pozrite si tie najdôležitejšie body, ktoré na nich čakajú.

Ilustračný obrázok k článku Poslancov čaká zasadnutie zastupiteľstva: TENTO program príde na pretras
Zdroj: Mesto Zlaté Moravce

Primátor Dušan Husár zvolal 20. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach.

Poslanci sa stretnú vo štvrtok 24. júna o 15.30 hodine v mestskej športovej hale v Zlatých Moravciach. Pozrite si, aký program ich čaká.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zlaté Moravce č. …/2021 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Zlaté Moravce na rok 2021, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 4/2021 (mat. č.2–20MZ-2021)

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Zlaté Moravce č. ......... /2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Zlaté Moravce č. 2/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Zlaté Moravce v znení neskorších zmien a doplnkov (mat. č.3–20MZ-2021)

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zlaté Moravce č. /2021 o výške príspevkov zákonných zástupcov detí a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Zlaté Moravce, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 5 /2019 (mat. č.4–20MZ2021)

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zlaté Moravce č. …/2021 o určení spádových materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Zlaté Moravce (mat. č.5–20MZ-2021)

Zaujímavé návrhy

Návrh na vyhlásenie výberového konania a schválenie podmienok výberového konania na funkciu riaditeľa/ky príspevkovej organizácie Technické služby mesta Zlaté Moravce (mat. č.6–20MZ-2021)

Návrh na schválenie predĺženia prenájmu nehnuteľností a tepelného hospodárstva mesta Zlaté Moravce pre Teplárne ZM s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.7–20MZ-2021)

Návrh na použitie prostriedkov Fondu rozvoja bývania a návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2021 vrátene programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 4/2021 (mat. č.8–20MZ-2021)

Návrh na schválenie vyňatia nehnuteľného majetku z nájmu Nemocnice AGEL Zlaté Moravce a.s. z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.9–20MZ-2021)

Návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku pre Senior centrum Svätej Kataríny, n.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.10–20MZ-2021)

Návrh na schválenie zníženia nájomného pre nájomcu Nemocnica AGEL Zlaté Moravce, a.s. z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.11–20MZ-2021)

Návrh na schválenie prenájmu pozemkov na Ulici Sama Chalupku pre JUDr. Henricha Koprdu, PhD., LL.M. z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.12– 20MZ-2021)

Návrh Záverečného účtu Mesta Zlaté Moravce za rok 2020 (mat. č.13–20MZ-2021)

Výročná správa k individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierke Mesta Zlaté Moravce za rok 2020 a Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky Mesta Zlaté Moravce k 31.12.2020 a Správa nezávislého audítora konsolidujúcej účtovnej jednotky Mesto Zlaté Moravce k 31.12.2020 (mat. č.14–20MZ-2021)

Správa o plnení programového rozpočtu a hospodárení rozpočtovej organizácie Základná škola Mojmírova k 31.12.2020 (mat. č.15–20MZ-2021)

Správa o plnení programového rozpočtu a hospodárení rozpočtovej organizácie Základná škola Pribinova k 31.12.2020 (mat. č.16–20MZ-2021)

Správa o plnení programového rozpočtu a hospodárení rozpočtovej organizácie Základná škola, Robotnícka 25 k 31.12.2020 (mat. č.17–20MZ-2021)

Správa o plnení programového rozpočtu a hospodárení rozpočtovej organizácie Základná umelecká škola k 31.12.2020 a správa nezávislého audítora o preverení účtovnej závierky účtovnej jednotky k 31.12.2020 (mat. č.18–20MZ-2021)

Aktuálne zo Slovenska

Správa o plnení programového rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Mestské stredisko kultúry a športu k 31.12.2020 (mat. č.19–20MZ-2021)

Správa o plnení programového rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce, mestský podnik k 31.12.2020 a Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke a k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov za rok končiaci 31.12.2020 (mat. č.20–20MZ-2021)

Správa o plnení programového rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Technické služby mesta k 31.12.2020 a správa nezávislého audítora o preverení účtovnej závierky účtovnej jednotky k 31.12.2020 (mat. č.21–20MZ-2021)

Návrh na refinancovanie úverovej zaťaženosti Mesta Zlaté Moravce (mat. č.22– 20MZ-2021)

Návrh na financovanie investičných akcií mesta z prevzatého úveru a návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2021 vrátene programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 3/2021 (mat. č.23–20MZ-2021)

Návrh na použitie prostriedkov Rezervného fondu mesta a návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2021 vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 2/2021 (mat. č.24–20MZ-2021)

Návrh na zmenu záväzných ukazovateľov pre rozpočtové organizácie mesta v Rozpočte Mesta Zlaté Moravce na rok 2021 vrátane programov a podprogramov a návrh na zmenu rozpočtov v rozpočtových organizáciách mesta na rok 2021 (mat. č.25–20MZ-2021)

Návrh na zmenu záväzných ukazovateľov pre príspevkovú organizáciu Mestské stredisko kultúry a športu p. o. Zlaté Moravce v Rozpočte Mesta Zlaté Moravce na rok 2021 vrátane programov a podprogramov a návrh na zmenu rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské stredisko kultúry a športu p. o. Zlaté Moravce na rok 2021 rozpočtovým opatrením č. 1/2021 (mat. č.26–20MZ-2021)

Návrh na zmenu záväzných ukazovateľov pre príspevkovú organizáciu Technické služby mesta Zlaté Moravce v Rozpočte Mesta Zlaté Moravce na rok 2021 vrátane programov a podprogramov a návrh na zmenu rozpočtu príspevkovej organizácie Technické služby mesta Zlaté Moravce Zlaté Moravce na rok 2021 rozpočtovým opatrením č. 1/2021 (mat. č.27–20MZ-2021)

Žiadosti o dotácie

Návrh na predloženie Žiadosti o dotáciu z rozpočtovej kapitoly na rok 2021 Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na projekt „Dotácie pre ihriská“ (mat. č.28–20MZ-2021)

Návrh na predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok Ministerstva vnútra SR ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje na projekt : „Miestna občianska poriadková služba v meste Zlaté Moravce III“ (mat. č.29–20MZ2021)

Návrh na predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na budovanie environmentálnych centier za účelom realizácie informačných aktivít v oblasti adaptácie na zmenu klímy Ministerstva životného prostredia SR na projekt : „Environmentálne centrum v meste Zlaté Moravce“ (mat. č.30–20MZ-2021)

Prečítajte si tiež

Návrh na zabezpečenie prípadnej budúcej pohľadávky Poskytovateľa NFP na projekt: „Podpora triedeného zberu v meste Zlaté Moravce“ (mat. č.31–20MZ-2021)

Návrh na vyhlásenie verejného obstarávania na „Optimalizácia a kompenzácia elektrickej energie“ (mat. č.32–20MZ-2021)

Návrh na vyhlásenie verejného obstarávania na „Potraviny – čerstvé mäso, chladené mäso a výrobky“ (mat. č.33–20MZ-2021)

Návrh na schválenie spôsobu prevodu pozemku na Nábreží za majerom obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže (mat. č.34– 20MZ-2021)

Návrh na schválenie prenájmu nebytového priestoru pre H.K. Gastro s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.35–20MZ-2021)

Návrh na schválenie prenájmu budovy a pozemku na Chyzeroveckej ulici č. 177/122 v Zlatých Moravciach pre Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Chyzerovce so sídlom v Zlatých Moravciach – z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.36–20MZ-2021)

Návrh na schválenie prenájmu pozemkov pre Jozefa Šveca z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.37–20MZ-2021)

Návrh na schválenie zníženia nájomného pre Máriu Ondrišovú z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.38–20MZ-2021)

Návrh na schválenie zníženia nájomného pre spoločnosť Pestovateľská Pálenica Zlaté Moravce s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.39–20MZ-2021)

Návrh na schválenie prenájmu nebytových priestorov a pozemku v k. ú. Zlaté Moravce v areáli amfiteátra v Zlatých Moravciach pre Ivana Plesnivého – NET CAFÉ z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.40–20MZ-2021)

Návrh na prerokovanie „Petície za predĺženie platnosti končiacej zmluvy o nájme nebytových priestorov v majetku Mesta Zlaté Moravce pre prevádzkovateľa klubu QUADRATON z dôvodu zachovania existencie alternatívnej kultúrnej scény v Meste Zlaté Moravce“ (mat. č.41–20MZ-2021)

Návrh na schválenie prenájmu nebytových priestorov a pozemku v k.ú. Zlaté Moravce v areáli futbalového štadióna v Zlatých Moravciach pre DJ Davis s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.42–20MZ-2021)

Návrh na schválenie Novelizácie Prevádzkového poriadku verejných toaliet Dodatkom č. 1 (mat. č.43–20MZ-2021)

Návrh na predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Integrovaného regionálneho operačného programu na projekt „Sociálno – rehabilitačné stredisko v meste Zlaté Moravce“ (mat. č.44–20MZ-2021)

Správa hlavnej kontrolórky mesta o výsledkoch kontroly za I. polrok 2021 (mat. č.45– 20MZ-2021)

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mesta Zlaté Moravce na II. polrok 2021 (mat. č.46–20MZ-2021)

Návrh Memoranda o spolupráci a podpore kandidatúry mesta Nitra na titul Európske hlavné mesto kultúry 2026 medzi mestom Zlaté Moravce a Nitra 2026 (mat. č.47– 20MZ-2021)

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Foto: ilustračné

Ďalšie lákavé články

Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín