Ilustračný obrázok k článku Poslancov čaká rokovanie zastupiteľstva: TENTO program im pristane na stole
Zdroj: Mesto Zlaté Moravce

Poslancov čaká rokovanie zastupiteľstva: TENTO program im pristane na stole

Poslanci Zlatých Moraviec opäť zasadnú do lavíc. Pozrite si, aký program budú rozoberať.

Samospráva
Samospráva

Poslancov čaká rokovanie zastupiteľstva: TENTO program im pristane na stole

Poslanci Zlatých Moraviec opäť zasadnú do lavíc. Pozrite si, aký program budú rozoberať.

Ilustračný obrázok k článku Poslancov čaká rokovanie zastupiteľstva: TENTO program im pristane na stole
Zdroj: Mesto Zlaté Moravce

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach čaká 26. zasadanie. Poslanci sa stretnú vo štvrtok 23. júna o 15.30 hodine v Mestskom stredisku kultúry a športu v Zlatých Moravciach.

Poslancom na stole pristane niekoľko desiatok bodov programu. Pozrite si, aké témy prídu na pretras.

Program 26. mestského zastupiteľstva

 • Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zlaté Moravce č. …/2022, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Zlaté Moravce č. 2/2022 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia zriadených mestom Zlaté Moravce na rok 2022 v znení neskorších zmien a doplnkov (mat. č.2–26MZ-2022)
 • Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zlaté Moravce č. ......../2022 o poskytovaní sociálnych služieb (mat. č. 3–26MZ-2022)
 • Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zlaté Moravce č. …/2022 o dodávke pitnej vody prostredníctvom výdajníkov vody (mat. č. 4–26MZ-2022)
 • Návrh na určenie volebných obvodov v meste Zlaté Moravce na voľby do orgánov samosprávy obcí 2022 a určenie počtu poslancov v jednotlivých obvodoch (mat. č. 5–26MZ-2022)
 • Návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2022 vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 13/2022 na základe Uznesenia MZ č.807/2022 zo dňa 28.04.2022 viazaním finančných prostriedkov na zabezpečenie financovania projektového zámeru Župný dom v Zlatých Moravciach (mat. č. 6–26MZ-2022)
 • Návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2022 vrátane programov podprogramov rozpočtovým opatrením č. 14/2022 na finančné krytie kapitálových výdavkov (mat. č. 7–26MZ-2022)
 • Návrh na prijatie finančného daru a jeho použitie na nákup nehnuteľného majetku (pozemkov) a návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2022 vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 15/2022 (mat. č. 8–26MZ2022)
 • Návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2022 vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 16/2022 na finančné krytie bežných výdavkov (mat. č. 9–26MZ-2022)
 • Návrh na zvýšenie bežného príspevku z rozpočtu zriaďovateľa pre príspevkovú organizáciu Službyt Zlaté Moravce, mestský podnik na rok 2022 a návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2022 v rátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 17/2022 (mat. č. 10–26MZ-2022)
 • Návrh na zvýšenie finančného príspevku na prevádzku útulku pre zvieratá na rok 2022 a návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2022 vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 18/2022 (mat. č. 11–26MZ2022)
 • Návrh na opravu Uznesenia č. 680/2021 na prevzatie preklenovacieho úveru na predfinancovanie nenávratných finančných prostriedkov z EU fondov na základe schválených investičných aktivít mesta a schválených projektov a návrh na zmenu
 • rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2022 vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 19/2022 (mat. č. 12–26MZ-2022)
 • Návrh na použitie prostriedkov Rezervného fondu mesta a návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2022 vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. …/2022 (mat. č. 13–26MZ-2022)
 • Návrh na prevzatie investičného úveru na financovanie investičných akcií mesta schválených mestským zastupiteľstvom a na financovanie projektov z fondov európskej únie a dotácií zo štátneho rozpočtu a Návrh na zmenu Rozpočtu Mesta
 • Zlaté Moravce na rok 2022 vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 20/2022 (mat. č. 14–26MZ-2022)
 • Návrh na spolufinancovanie projektu „Participatívne rozpočty na škole“ pre rozpočtovú organizáciu mesta – ZŠ Pribinova, Zlaté Moravce a Návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2022 vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. …/2022 (mat. č. 15–26MZ-2022)
 • Návrh na zmenu záväzných ukazovateľov pre rozpočtové organizácie mesta ZŠ Mojmírova 2, Zlaté Moravce a ZŠ Pribinova 1, Zlaté Moravce v Rozpočte Mesta Zlaté Moravce na rok 2022 vrátane programov a podprogramov a návrh na zmenu rozpočtu v rozpočtových organizáciách mesta na rok 2022 (mat. č. 16–26MZ-2022)
 • Návrh na zmenu záväzných ukazovateľov pre príspevkovú organizáciu Technické služby mesta Zlaté Moravce v Rozpočte Mesta Zlaté Moravce na rok 2022 vrátane programov a podprogramov a návrh na zmenu rozpočtu príspevkovej organizácie Technické služby mesta Zlaté Moravce na rok 2022 rozpočtovým opatrením č. 3/2022 (mat. č. 17–26MZ-2022)

Druhú polovicu rokovania zastupiteľstva nájdete na ďalšej strane!

Prečítajte si tiež

Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín