Ilustračný obrázok k článku Poslancov čaká ONLINE rokovanie zastupiteľstva: Tento PROGRAM príde na pretras
Zdroj: pixabay.com

Poslancov čaká ONLINE rokovanie zastupiteľstva: Tento PROGRAM príde na pretras

Mestskí poslanci Zlatých Moraviec majú pred sebou ďalšie rokovanie zastupiteľstva. Pozrite si tie najdôležitejšie body, ktoré na nich čakajú.

Samospráva
Samospráva

Poslancov čaká ONLINE rokovanie zastupiteľstva: Tento PROGRAM príde na pretras

Mestskí poslanci Zlatých Moraviec majú pred sebou ďalšie rokovanie zastupiteľstva. Pozrite si tie najdôležitejšie body, ktoré na nich čakajú.

Ilustračný obrázok k článku Poslancov čaká ONLINE rokovanie zastupiteľstva: Tento PROGRAM príde na pretras
Zdroj: pixabay.com

Primátor Dušan Husár zvolal 23. zasadnutie mestského zastupiteľstva. Zastupiteľstvo zasadne vo štvrtok 2. decembra o 15.30 hodine.

Tentoraz nebude miestom konania rokovania Mestské stredisko kultúry a športu v Zlatých Moravciach. Zastupiteľstvo sa uskutoční online formou. Sledujte, aký program čaká poslancov.

Program zastupiteľstva

Vystúpenie obyvateľov mesta (obyvatelia, ktorí chcú vystúpiť v tomto bode rokovania, zašlú elektronicky na mail: sekretariat@zlatemoravce.eu najneskôr do 02.12.2021 do 14:00 hod znenie svojho príspevku, ktorý bude v rámci tohto bodu prednesený)

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zlaté Moravce č. .........., ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Zlaté Moravce č. 9/2018 o poskytovaní sociálnych služieb Dodatkom č. 1 (mat. č. 2–23MZ-2021)

Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zlaté Moravce č. ........../2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Zlaté Moravce č. 6/2020 o prevádzkovom poriadku pohrebísk na území Mesta Zlaté Moravce (mat. č. 3–23MZ-2021)

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zlaté Moravce č. ...../2021 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Zlaté Moravce na rok 2022 (mat. č. 4–23MZ-2021)

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zlaté Moravce č. …/2021 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Zlaté Moravce (mat. č. 5–23MZ-2021)

Návrh Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2022 vrátane programov a podprogramov s výhľadom na roky 2023 a 2024 (mat. č. 6–23MZ-2021)

Návrh na schválenie predĺženia prenájmu tepelného hospodárstva pre Teplárne ZM s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa. (mat. č. 7–23MZ-2021)

Návrh na opravu uznesenia č. 635/2021 o poskytnutí finančných dotácií z rozpočtu Mesta Zlaté Moravce pre oblasť rozvoja kultúry, osvetovej činnosti a záujmovej umeleckej činnosti a oblasť rozvoja telovýchovy a mládežníckeho športu na rok 2021 (mat. č. 8–23MZ-2021)

Úver aj rozpočet

Návrh na prevzatie univerzálneho kontokorentného úveru (mat. č. 9–23MZ-2021)

Návrh na prevzatie preklenovacieho úveru na predfinancovanie nenávratných finančných prostriedkov z EÚ fondov na základe schválených investičných aktivít mesta a schválených projektov (mat. č. 10–23MZ-2021)

Návrh na prevzatie investičného úveru na financovanie investičných akcií mesta schválených mestským zastupiteľstvom a na spolufinancovanie projektov z EÚ fondov a dotácií zo ŠR (mat. č.11–23MZ-2021)

Návrh na zmenu účelu použitia finančných prostriedkov z Rezervného fondu mesta pre rozpočtové organizácie mesta a návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2021 vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 15/2021 (mat. č. 12–23MZ-2021)

Návrh na zmenu účelu použitia finančných prostriedkov z Rezervného fondu mesta a návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2021 vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 16/2021 (mat. č. 13–23MZ-2021)

Návrh na zmenu záväzných ukazovateľov pre rozpočtové organizácie mesta v Rozpočte Mesta Zlaté Moravce na rok 2021 vrátane programov a podprogramov a návrh na zmenu rozpočtov v rozpočtových organizáciách mesta na rok 2021 (mat. č. 14–23MZ-2021)

Návrh na zmenu záväzných ukazovateľov pre príspevkovú organizáciu Mestské stredisko kultúry a športu p. o. Zlaté Moravce v Rozpočte Mesta Zlaté Moravce na rok 2021 vrátane programov a podprogramov a návrh na zmenu rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské stredisko kultúry a športu p. o. Zlaté Moravce na rok 2021 rozpočtovým opatrením č. 4/2021 (mat. č. 15–23MZ-2021)

Návrh na zmenu záväzných ukazovateľov pre príspevkovú organizáciu Technické služby mesta Zlaté Moravce v Rozpočte Mesta Zlaté Moravce na rok 2021 vrátane programov a podprogramov a návrh na zmenu rozpočtu príspevkovej organizácie Technické služby mesta Zlaté Moravce na rok 2021 rozpočtovým opatrením č. 5/2021 (mat. č. 16–23MZ-2021)

Informácia o zmene Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce v roku 2021 vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 6/2021 a základe účelovo určených finančných prostriedkov (mat. č. 17–23MZ-2021)

Informácia o zmene Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce v roku 2021 vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 9/2021 a základe účelovo určených finančných prostriedkov (mat. č. 18–23MZ-2021)

Návrh na zverenie nehnuteľného majetku mesta – stavby „Rozšírenie cintorína Zlaté Moravce“ do správy príspevkovej organizácie Technické služby mesta Zlaté Moravce, Bernolákova 59, Zlaté Moravce (mat. č. 19–23MZ-2021)

Návrh na zverenie nehnuteľného majetku mesta „Rekonštrukcia sociálnych zariadení v mestskej knižnici“ do správy rozpočtovej organizácie Základná škola, Robotnícka 25, 953 01 Zlaté Moravce (mat. č. 20–23MZ-2021)

Návrh na schválenie obnovy Bytového domu na Rovňanovej ulici v Zlatých Moravciach (mat. č. 21–23MZ-2021)

Aké ďalšie body čakajú na poslancov? Dozviete sa to na druhej strane!

Prečítajte si tiež

Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín