Mesto má nové VZN o poskytovaní dotácií: V čom je iné oproti tomu pôvodnému?

Na 34. zasadnutí mestského zastupiteľstva poslanci schválili nové Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) Mesta Zlaté Moravce o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta. V čom sa líši od pôvodného VZN?

Ilustračný obrázok k článku Mesto má nové VZN o poskytovaní dotácií: V čom je iné oproti tomu pôvodnému?
Foto: Peter Klimant / Zdroj: Dnes24.sk

Do prijatia nového VZN samospráva postupovala pri poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta podľa VZN č. 12/2011 zo dňa 15. decembra 2011. To však podľa hlavnej ekonómky mesta Ivety Szobiovej už v súčasnej dobe neobsahovalo všetky aktuálne podmienky poskytovania dotácií podľa platnej legislatívy.

„Hlavným rozdielom medzi starým a novým VZN je skutočnosť, že VZN z roku 2011 upravovalo možnosť poskytovania dotácie z rozpočtu mesta iba na šport a kultúru a bol problém pri možnosti poskytnutia dotácie na iný verejnoprospešný účel. Z tohto dôvodu bolo VZN z roku 2011 opakovane novelizované dodatkami, ktoré vždy platili iba na príslušný rozpočtový rok,“ povedala Szobiová.

Podľa nového VZN môže mesto poskytovať zo svojho rozpočtu dotácie, ktoré sú určené: právnickým osobám, ktorých zakladateľom je mesto; inej obci alebo vyššiemu územnému celku; právnickej osobe a fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území obce, alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území obce, alebo poskytujú služby obyvateľom obce.

V novom Všeobecne záväznom nariadení Mesta Zlaté Moravce č. 2/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Zlaté Moravce sú vymedzené oblasti, do ktorých bude Mesto Zlaté Moravce poskytovať dotácie z rozpočtu mesta. „Zároveň upravuje postup predkladania žiadostí o poskytnutie dotácií, postup ich posudzovania a overovania zo strany oprávnených orgánov, vymedzenie kompetencie pri schvaľovaní dotácií, obsah a náležitosti zmluvy o poskytnutí dotácie a pravidlá zúčtovania dotácií, podľa ktorých budú poskytované dotácie žiadateľom o dotáciu,“ dodáva ekonómka mesta.

Žiadatelia o poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Zlaté Moravce pre rok 2018 musia postupovať podľa platného VZN č. 2/2018, ktoré je zverejnené na úradnej tabuli a na webovej stránke Mesta Zlaté Moravce.

Termín na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2018 je predĺžený do 15. marca 2018, pričom všetky žiadosti predložené pred nadobudnutím účinnosti tohto VZN budú zaradené do procesu vyhodnocovania žiadostí.

„V prípade žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Zlaté Moravce podanej pred nadobudnutím účinnosti tohto VZN je žiadateľ povinný predložiť všetky doklady a prílohy podľa tohto VZN najneskôr do 15. marca 2018. V prípade, ak žiadosť nebude v stanovenom termíne zo strany žiadateľa doplnená, bude vylúčená z ďalšieho posudzovania,“ povedala na záver Szobiová.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame