Mesto hľadá hlavného kontrolóra: Aké kvalifikačné predpoklady musí spĺňať kandidát?

Mesto Zlaté Moravce hľadá nového hlavného kontrolóra. Voľba je už vyhlásená. Čas na podanie prihlášky je práve teraz. Pozrite, aké kvalifikačné predpoklady musíte spĺňať, ak chcete kandidovať na túto pozíciu.

Peter Klimant
Ilustračný obrázok k článku Mesto hľadá hlavného kontrolóra: Aké kvalifikačné predpoklady musí spĺňať kandidát?
Zdroj: Dnes24.sk

Mesto Zlaté Moravce hľadá nového hlavného kontrolóra. Súčasný kontrolór Michal Borkovič totiž končí vo funkcii ku dňu 30. júna 2016. Funkciu opúšťa na základe vlastného rozhodnutia. Hlavným dôvodom jeho odchodu má byť fakt, že sa chce viac venovať svojej rodine a priateľom.

Kvalifikačné predpoklady

Mesto už vypísalo výberové konanie na túto funkciu. Kandidát by mal podľa zverejneného vyhlásenia spĺňať nasledovné kvalifikačné predpoklady:

  • ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie

Iné predpoklady poľa zákona č.552/2003 Zb. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov:

  • spôsobilosť na právne úkony
  • bezúhonnosť

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra Mesta zašle alebo odovzdá písomnú prihlášku s predpísanými náležitosťami a prílohami uvedenými nižšie v uzatvorenej obálke s názvom „VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA, NEOTVÁRAŤ!" najneskôr do do 05.08.2016 na Mestský úrad v Zlatých Moravciach. Výberové konanie sa uskutoční dňa 25. 08. 2016.

Náležitosti písomnej prihlášky

  • osobné údaje kandidáta – meno a priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko
  • doklad o bezúhonnosti – výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
  • úradne overená fotokópia príslušného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
  • profesijný životopis
  • čestné vyhlásenie kandidáta o tom, že má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
  • písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov v zmysle § 11 zákona č.122/2013 Zb. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Hlavný kontrolór je volený Mestským zastupiteľstvom na 6 rokov. Je pracovníkom Mesta a za svoju činnosť zodpovedá Mestskému zastupiteľstvu, ktorému štvrťročne podáva správu o svojej činnosti. Funkcia hlavného kontrolóra nie je zlučiteľná s výkonom funkcie poslanca Mestského zastupiteľstva, funkcie v štátnej správe, dozornej rade, prípadne v inom kontrolnom orgáne mesta.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame