V našom okrese sa uvoľnil lukratívny flek: O aké miesto ide a čo treba spĺňať?

Pokiaľ si hľadáte novú prácu, táto správa vás zrejme zaujme. Jedna z obcí nášho okresu vypísala výberové konanie na lukratívnu kancelársku prácu. Pozrite si detaily...

Ilustračný obrázok k článku V našom okrese sa uvoľnil lukratívny flek: O aké miesto ide a čo treba spĺňať?
Zdroj: TASR

Obec Vieska nad Žitavou hľadá nového hlavného kontrolóra. Ako uviedla obec, termín konania voľby na toto miesto ja na pláne 2. mája 2017. Voľby sa uskutočnia v priestoroch zasadačky Obecného úradu vo Vieske nad Žitavou.

Funkčné obdobie hlavného kontrolóra sa podľa obce začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do práce, týmto dňom je 03.05.2017. „Funkcia hlavného kontrolóra sa vykonáva podľa organizačného poriadku na pracovný úväzok 5 hod. mesačne,“ informuje obec.

Požiadavky na kandidáta

Podľa zverejneného oznamu obce musí kandidát na túto pozíciu spĺňať viaceré požiadavky. Medzi kvalifikačné predpoklady patrí ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie. Ďalej musí mať spôsobilosť na právne úkony, byť bezúhonný a musí spĺňať iné predpoklady podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.

„Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra Obce Vieska nad Žitavou odovzdá/ zašle písomnú prihlášku s predpísanými náležitosťami do 18.04.2017 do 14:00 hod., t. j. najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby v zalepenej obálke s označením „Voľba hlavného kontrolóra – Neotvárať“,“ informuje miestna samospráva. Prihlášku treba zaslať na adresu: Obec Vieska nad Žitavou Obecný úrad Vieska nad Žitavou 64, 951 52 Slepčany.

Čo treba zaslať s prihláškou?

K písomnej prihláške je potrebné zaslať viacero písomností. Toto všetko musí obsahovať vaša prihláška:

  • osobné údaje kandidáta – meno, priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko
  • doklad o bezúhonnosti – výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
  • úradne overená fotokópia príslušného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
  • profesijný životopis
  • čestné vyhlásenie kandidáta o tom, že má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
  • písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame