Radnica vypísala nové výberové konanie: Aký flek je voľný a čo treba spĺňať?

V Zlatých Moravciach sa opäť uvoľnilo pracovné miesto. Tentokrát ide o flek určený pre absolventa vysokej školy. Prečítajte si podrobnosti...

Ilustračný obrázok k článku Radnica vypísala nové výberové konanie: Aký flek je voľný a čo treba spĺňať?
Zdroj: Dnes24.sk

Mestský úrad Zlaté Moravce vyhlásil výberové konanie na jedno pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP). Ide o zastupovanie počas materskej dovolenky.

Ako sa uvádza vo zverejnenom ozname mesta, výberové konanie sa uskutoční dňa 3. februára 2017 o 10.00 hod. v priestoroch zasadačky Mestského zastupiteľstva na 1. poschodí na Mestskom úrade v Zlatých Moravciach. "Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania osobne doručiť alebo poštou zaslať na adresu Mestského úradu, ul. 1. mája č. 2, 953 01 Zlaté Moravce. Záujemcovia vo svojej žiadosti jednoznačne uvedú názov pracovnej pozície o ktorú majú záujem (TSP). Na obálku uvedú: „Výberové konanie TSP, neotvárať!"" Informuje mesto.

Čo má obsahovať žiadosť?

Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 31. januára 2017. Dátum predpokladaného nástupu do zamestnania je 1. marec 2017. Ak vás ponuka zaujala, do tohto termínu je potrebné mestu doručiť svoju žiadosť si životopisom, dokladom o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti alebo výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace a súhlas so spracovaním údajov.

Uchádzač môže podľa zverejneného oznamu predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo organizácií, s ktorými v minulosti spolupracoval alebo iné doklady potvrdzujúce spôsobilosť

Potrebné vzdelanie

Záujemca o toto pracovné miesto by mal podľa zverejneného oznamu mať ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore sociálna práca alebo ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v odbore psychológia, právo, sociálne služby a poradenstvo, verejná politika a verejná správa alebo v študijných odboroch pedagogického zamerania, alebo má uznaný doklad o takom vysokoškolskom vzdelaní podľa osobitného predpisu v prípade, ak k 1. januáru 2015 vykonával pracovné činnosti, ktoré svojím charakterom zodpovedajú sociálnej práci podľa zákona č. 219/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Prípadne by podľa oznamu malo stačiť vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa v odbore sociálna práca v prípade, ak k 1. januáru 2015 záujemca pracoval na pozícii terénneho sociálneho pracovníka. Medzi výberovými kritériami na danú pozíciu sú i pracovné skúsenosti čí prax v oblasti terénnej sociálnej práce.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame